งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

"เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG : Bio-Circular Green Economy"

ระหว่างวันที่ 16 - 18 และ 24 สิงหาคม 2565

ลงทะเบียนชมนิทรรศการ เข้าชมนิทรรศการ กิจกรรมการแข่งขัน

ประเมินความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าประเมิน

1040


ผลประเมินภาพรวม

4.48

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์